รายชื่อนิสิตที่จัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขา สถานะการจัดทำ
6314100844 นางสาวนภวรรณ ศรีมี XA01 กีฏวิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314100852 นางสาวนัชรียา กาญจนโรมนต์ XA01 กีฏวิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317100144 MR. ALEX AHEBWA XA01 กีฏวิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314100836 นางสาวศุภิสรา เข็มวงษ์ XA03 ปฐพีวิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314100828 นางสาวศิรินาฎ โบราณประสิทธิ์ XA05 พืชสวน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317100136 นางสาวหทัยรัตน์ จินดามล XA05 พืชสวน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314100861 นางสาวยาริดา นุชเทศ XA06 โรคพืช จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317100152 นายณัฐธิเดช บี่สา XA06 โรคพืช จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314100887 นางสาวอมรวรรณ ดำรงกิจกุลชัย XA07 ส่งเสริมการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317100128 นางสาวมัลลิกา ชาญอักษร XA28 สัตวศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314100810 นายอำนาจ แสงสว่าง XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314150205 นางสาวจินตนา จันทร XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314150213 นางสาวชยามร วสุศุภชัย XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314150221 นางสาวพิทยาภา พิทยาบดินทร์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314150264 นางสาวเบญจลักษณ์ อ้นจีน XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314200491 นายพันธกานต์ คำเสนา XB01 การจัดการประมง จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314200539 นางสาวชุตินันท์ จำเนียรบุญ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314200547 นางสาวพัชรพร จันทร์รอด XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314200555 นายปริเยศ ผลวงษ์ XB04 วิทยาศาสตร์การประมง จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317200033 นางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์ XB04 วิทยาศาสตร์การประมง จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314200504 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วคง XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314200521 นายสุริยะ คำนวนดาว XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314200083 MR. PISEY SAY XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (( อยู่ระหว่างการจัดทำ ))
6314200270 MR. PUTRA ALI SYAHBANA MATONDANG XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (( อยู่ระหว่างการจัดทำ ))
6317200041 นายอนวัช กีรติทวีสุข XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314300355 นางสาวปาจรีย์ วงศ์วชิมาเภท XC06 วนศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317300046 MR. MUHAMMAD CHRISNA SATRIAGASA XC06 วนศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317300054 นางสาวปิยะพร ประกอบผล XC06 วนศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317300062 นายสถิตย์ ถิ่นกำแพง XC06 วนศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317300071 นางสาวแตงโม พันธุ์ไชยศรี XC06 วนศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314300363 นายปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317300089 นายศุภกร ประทุมถิ่น XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401194 นางสาวอภิสรา วิภาโตทัย XD06 จุลชีววิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401232 นายคริษฐ์ ปัจฉิมนันท์ XD07 ชีววิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401178 นางสาวธัญชนก รัตนคช XD08 พฤกษศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400261 นางสาวอทิตา เสนาใหญ่ XD08 พฤกษศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400288 นางสาวพรไพลิน เลื่องลือธรรม XD08 พฤกษศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400245 นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์ XD09 พันธุศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400296 นายกุลภัสร์ กระบวนแสง XD09 พันธุศาสตร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400270 นายณัฐนนท์ เกิดแก่น XD10 ฟิสิกส์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401224 นางสาวชนิกานต์ เกตุนวม XD13 สัตววิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401160 นางสาวสุมิตรา อัมพะลพ XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401283 นางสาวกนกวรรณ ขำเอนก XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401291 นางสาวจิตรานุช จันทรส XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401259 นางสาวจตุรพร แหวนวงษ์ XD19 เคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401275 นางสาววิไลวรรณ รอสูงเนิน XD19 เคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400237 นางสาวสุรีรัตน์ นามวงศ์ XD19 เคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401313 นายนรุษษ์ชัย สุขเคหา XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401321 นางสาววิสสุตา อ้นอำไพ XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400253 นายชาคริต บุญอยู่ XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401305 นายนภัส กล่ำเถื่อน XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401216 นายณัฐพล ปากดี XD24 วิทยาการวัสดุนาโน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317400229 นายณกรณ์ เห็นจงชม XD24 วิทยาการวัสดุนาโน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401330 นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401348 นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401356 นายพิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401364 นายพูนชนะ วารีชัย XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401372 นางสาววรรณพร แก้วดวงเล็ก XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401381 นางสาวโศรดากรณ์ พิมลา XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314401399 นายดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314450179 นายจารุวัฒน์ ตันโสดเจริญ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314450187 นายจิตรดิลก วงศกรพัชร XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314450195 นายมณัฐวุฒิ แก้วทอง XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314450209 นายอธิศักดิ์ ประทุมวงษ์ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314501831 นางสาวจงรัก วงศ์ทรัพย์สกุล XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501857 นางสาวมนธิดา ลลิตภัทรกิจ XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501873 นางสาววลัยลักษณ์ นุ้ยน้อย XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501881 นางสาวอัญชัญ โอภาสมหากุล XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501890 นายอิสรา เจริญศรี XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502110 นางสาวปทุมรัตน์ สีน้ำเย็น XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502128 นายรณชัย จิตรสมุทร XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502136 นางสาวศิโรรัตน์ ไม้แก้ว XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500371 MISS ZEHUI DU XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500452 นางสาวนภัสสร จันกา XE02 วิศวกรรมเคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502039 นายพิสิษฐ์ กลิ่นโกสุม XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502047 นายศิวกร เกิงฝาก XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502055 นางสาวศิวาพร อาจหาญ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502063 นายอักกพันธ์ อนันต์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502071 นายภูรีนัฏฐ์ เลี้ยงก่อสกุล XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502080 นางสาววาริณีย์ สุวรรณรักษ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314502098 นางสาวนุชนลิน อธิกพันธุ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500410 นางสาวธนธรณ์ เหมพิจิตร XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500428 นายวริศ ศิริขันธ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500304 นางสาวธิดารัตน์ คำคง XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500312 นายมณฑล เมธาประยูร XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501911 นายเจษฎากร ธนวิภารัตน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501946 นายอธิพัฒน์ ภู่ระหงษ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501954 นายออมทรัพย์ พันธ์ลิมา XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501971 นายธนนพ เหมือนเหลา XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501989 นายปฐวีร์ ศรีประสิทธิ์ XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501997 นายลัทธนันท์ พรสมบูรณ์ศิริ XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500380 นายนวัต ปรีชาศิลป์ XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500398 นายนิติรัฐ สานุกูล XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501784 นายจักรภัทร นิลภูมิ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501792 นางสาวชลพินทุ์ เย็นทรวง XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501806 นางสาวณัฐปภัสร์ บุญพร้อม XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501814 นางสาวพรปวีณ์ ชาวเขาดิน XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501822 นางสาวพัชรี จงกลรัตน์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500363 นายพงศกร วงศ์พิพันธ์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500461 นางสาวกานดารัตน์ ล้ำจุมจัง XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500479 นางสาวอภิชญา จันดาพล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501750 MR. KISUN CHUNTI XE22 วิศวกรรมวัสดุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501768 MR. LORVANHSITH LUANGHANE XE22 วิศวกรรมวัสดุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314501776 นายปรมัตถ์ บุญเปี่ยม XE22 วิศวกรรมวัสดุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500321 นายพงศ์ภัค จียาศักดิ์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500339 นางสาวภคมณ กิตติสยาม XE22 วิศวกรรมวัสดุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317500347 นายศิลา แย้มพุชชงค์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314553326 นายกฤษณ์ พัวไพโรจน์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553342 นายดนสันติ์ ดาเฮอร์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553351 นายพูนลาภ ศิริมาลา XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553369 นายวิทยา ฉัตรรัตนกุลชัย XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553377 นายสราวุธ อ่อนรัศมี XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553393 นายชินวัฒน์ ภู่ระหงษ์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553415 นายณัชพล ดำช่วย XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553466 นายเอกฉันท์ ยันตะบุศย์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553474 นายนิวัติ เล็กคล้าย XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553482 นายปกิต ศีลประชาวงศ์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553491 นายยุทธนา เอมยงค์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553504 นายวสุ ทาแก้ว XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553512 นายวิรุธ เมฆวัฒนกุล XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553521 นายวีรสีห์ ลีละพงศ์ประสุต XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553539 นายศุภวิทย์ วิรุฬห์ผล XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553547 นายสิทธิรัตน์ กีรติพรานนท์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553067 นางสาวชญานิศ ฤทธิ์ตรีเนียม XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553083 นางสาวทิวาวัลย์ แสงบุญเรือง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553091 นางสาวธนาภา นิลวิเชียร XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553105 นายธรรมสรณ์ ลำใย XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553113 นายธารธรรม อุสายพันธ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553121 นางสาวธาราภรณ์ บุญด้วยลาน XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553130 นายนภัส ไก่แก้ว XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553148 นางสาวปณิตา สุตะเขตร์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553156 นางสาวปานวาด ณ ศรีโต XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553164 นายปิยะ ตั้งพงษ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553172 นางสาวพรกนก พลากร XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553181 นางสาวพรญาณี ช่วงสุวนิช XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553199 นายพรพิชิต แซมทอง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553202 นางสาวภัทรชนก ศิริธร XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553211 นายภัทรภณ มุมณี XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553229 นายภูดิศ พัฒนสัตยวงศ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553237 นายวรเมธ เวทยนุกูล XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553245 นางสาววิศัลย์ศยา ศรีทองหลาง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553253 นางสาวศศิกานต์ จงเจริญ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553261 นางสาวศศิวิมล เฉลยบุญ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553270 นางสาวศิรประภา สันหนองเมือง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553288 นายสุริยา แก้วเขียว XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553296 นางสาวอรปรีดา ชื่นตา XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553300 นายอาชวิศร ชื่นอารมณ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314553318 นายเรืองวิชย์ อาจวิชัยย์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315000541 MR. MARK-JEFFERSON BUER BOYETEY XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315000550 MR. SAMUEL KWANING XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (( อยู่ระหว่างการจัดทำ ))
6315000754 นางสาวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315000762 นางสาวตวิษา พงศ์สุวรรณพร XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315000711 นางสาวธนพร สำราญวิริยะ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315000771 นายชาญธวัช รุ่งเสรีชัย XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6395000021 นางสาววิมลภา หิรัญประดิษฐ์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315000703 นายพลตรี อิฐกอ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318000135 นางสาวพรรณวิภา วงษ์พันธุ์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318000151 นางสาวปฐมาวดี น่วมด้วง XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318000160 นายพุทธินันท์ เกียรติจิรนนท์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315000169 MISS IFFADHIYA FATHIN ADIBA XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318000046 MISS ANNE GELLIE PLANDO PABLO XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315050387 นายจิรกฤต ลิมปปวิช XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050395 นางสาวจิรพรรณ ภาระขันธ์ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050409 นายไชยศักดิ์ พงษาพันธ์ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050417 นายณัฏฐ ชัยถิรสกุล XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050425 นางสาวนราวัลย์ ธัญญาหารกุล XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050441 นางสาวภัทราพร กวีสุทธิกุล XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050450 นางสาววรรณี อุดที XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050468 นายวุฒิเลิศ มีประถม XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050476 นางสาวสิริกาญจน์ มงคลอุกฤษฎ์ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050484 นายสุวิเธียร ธีรเกาศัลย์ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315050492 MR. LEI DONG XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315200028 นายวีระพงษ์ ไวยทิ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318200053 นางสาวปนิธิปัทม์ รักษ์วงศ์พญา XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318200061 นางสาวรัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315250149 นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315250157 นางสาวรุ่งทิวา ปาเปี้ย XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315250165 นายศิริสวัสดิ์ จองบุดดี XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315250173 นางสาวอคัมย์พักตร์ จักรพงศ์ฐากุล XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315250181 นายอติศร ผลพฤกษา XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315250190 นายจอมยุทธ แสงจันทร์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6316300280 นางสาวนริศรา สิริวัฒนานนท์กุล XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6319300086 นางสาวฐิตินันท์ อุตทะวงศ์ XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6319300094 นางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท์ XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314600421 นายถิรวัฒน์ สมพิพงษ์ XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600309 นางสาวนริศรา ศรีจันทราพันธุ์ XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600317 นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600325 นายวรากร พรหมมณี XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600210 นายธีรทัศน์ ไตรพัฒนาศักดิ์ XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600228 นางสาวนิศานาถ เจือทอง XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600236 นางวีรวรรณ เทพธรรม XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600244 นางสาวสุนารักษ์ โสภา XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314600391 นายตรัย พูลสวัสดิ์ XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314600405 นางสาวปณิชา ปาลวัฒน์ XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314600413 นางสาวภัทรา วงษ์ทองคำ XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314600448 นายตรัญย์ ตระกูลสว่าง XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600252 นายมนัสพร ภมรบุตร XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600261 นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600279 ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์ ผลเจริญสุข XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600287 นายเกรียงไกร สินบัวทอง XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6317600295 นายเจตพัฒน์ ศรีบุญมาสกุล XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314652944 นายภาณุเดช ผ่านสำแดง XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652952 นางสาวกรกนก นาคประเสริฐ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652961 นางสาวราตรี โพธิเงิน XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652979 เรืออากาศตรีหญิงวรรณรัตน์ สุทธิมาศมงคล XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652847 นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652855 นางสาวดาริกา วิชาทิวานนท์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652863 นางสาวนพรัตน์ เกษสุวรรณ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652871 นายบุญญินท์ ล้อจรัสศรีวงษ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652880 นางสาวปิยาภรณ์ หนุนเพ็ชร XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652898 นายพงศกร โพธิ์งาม XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652901 นางสาวภารดี รัตนวิบูลย์สม XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652910 นางสาวรตินารถ ชื่นนิรันดร์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652928 นางสาวเบญจรัตน์ หงษ์ศรี XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314652987 นางสาวติรกานต์ ผ่องสุข XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6317650187 นายกฤตภาส สงสุรพันธ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6317650195 นางสาวทรานนท์ ธรรมโชติ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6317650209 นางพรนิภา ถาวะโร XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6317650217 นางสาวรัชนีย์ เสาวภาคพฤกษ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6394700011 นางสาวพัชริดา พิบูลย์สวัสดิ์ XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314751560 นายกษิดิศ จองศักดิ์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751586 นางสาวปณิดา สังข์ศรีทวงค์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751608 นางสาวภัทรนันท์ สงวนวัฒนารักษ์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751616 นายภูเบต เส็นบัตร XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751641 นางสาวสูรี มะสะนิง XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751519 นางสาวฉัตรธิดา จิรพัชรศิริเลิศ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751527 นางสาวปฏิมา ไชยบุญทัน XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751543 นายพีระ วราภักต์ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751551 นางสาวภัทราพร แดงกระจ่าง XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751667 นายชนาธิป กระแสร์ทิพย์ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751675 นางสาวฐิติพร เพิ่มสมบูรณ์ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751683 นายณัฐพงศ์ อัศวินใจเพ็ชร์ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751691 นายณัฐวัตร แสนสุข XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751705 นางสาวณิชชา นิลสระคู XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751721 นางสาวธีระนุช อัตตะสาระ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751730 นางสาวพรรณราศี ดวงใจ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751748 นางสาวภัณฑิลา ธุวานนท์ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751756 นายภูริพัฒน์ พลแสน XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751764 พันตรีรุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751772 นางสาวอรจิรา สารคร XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314751781 นายเมธาวี รักวิจิตร XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314800552 นางสาววริษฐา จิโน XH06 จิตวิทยาชุมชน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314800561 นางสาววิธนี ตั้งวิธวินท์ XH06 จิตวิทยาชุมชน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314800579 นางสาวอรวรรณ อมรประดับกุล XH06 จิตวิทยาชุมชน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314800587 นางสาวเขมสิริ สิริเวชชะพันธ์ XH06 จิตวิทยาชุมชน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6314852129 นางสาวณิชากร ปรานมงคล XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314852137 นายภาณุฤทธิ์ สินธวรัตน์ XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6314852145 สิบตำรวจตรีหญิงแพรพลอย กล่อมจิตร์ XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315100678 นางสาวจิราพรรณ ดีกระจ่างเพชร XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100423 นายประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100431 นายวัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100440 นางสาวชวัลภา พรหมาซุย XL04 ภาษาไทย จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100458 นางสาวนุชารัตน์ มุงคุณ XL04 ภาษาไทย จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100466 นายปราโมทย์ ระวิน XL04 ภาษาไทย จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315100601 นางสาวกนกวรรณ ว่องไว XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315100619 นายนัทธพงศ์ กวีวุฒฑ์ XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315100635 นางสาวภาคินี แซ่ม้า XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315100643 นายสวิตต์ ก่อมงคลกูล XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315100660 นางสาวพิชญาภา นันทโพธิเดช XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100351 MR. YASUKI FUJII XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100377 นายรักษนนท์ เสาวภิชาติ XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100385 นางสาวเนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100393 นางเสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100407 MISS SHEN YE XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100415 MR. ZHU GUANGDE XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100474 นางสาวชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6318100482 นางสาวรัตนา ทิมวัฒน์ XL11 ภาษาตะวันออก จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6315150454 MISS CHUNYAN LI XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150462 MISS JIAHUI YUAN XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150489 MISS SIYI ZOU XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150497 MISS YANNA TAN XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150501 นายกฤตนันท์ ในจิต XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150519 นางสาวชลทิพย์ อาจยุทธ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150527 นายณัฐกิจ ศศิธรฉาย XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150535 นางสาวธนภัค ไชยแพทย์ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150543 นางสาวอินทิรา อำพิน XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150551 นางสาวกัญจน์ชญา เรืองศิริกานต์ XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150560 นางสาวมนฤญช์ มหาพัฒนไทย XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315150578 นางสาวอุบลรัตน์ เอกอุ XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352774 นางสาวปรีดาพร หงส์เกียรติขจร XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352782 นางสาวสมิตา มิ่งขวัญ XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352456 นางจันทณีย์ หล่อสกุลรัตน์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352464 นายฌาคริณ วดีอินทวงศ์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352472 นางสาวฎุฐฒิณี ไชยกิจ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352499 นางสาวณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352502 นายธนพล สุทธิรักษ์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352511 นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352529 นายนิติสิริ ประสาทกุล XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352545 นายประสพพร ประเสริฐสังข์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352553 นายปรียวัทน์ ด้วงนิล XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352561 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์พงษ์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352570 นายพัทธพล ภู่สมบุญ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352588 นายพิเชษฐ ลัภยานันท์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352596 นางสาวภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352600 นายยุทธนา ครุฑกาศ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352618 นางลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352626 นางสาวลำไพ แสนบุญเลียง XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352642 นางสาววรางคณา จองหนุ้ย XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352669 นายวีระเกษตร สวนผกา XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352677 นางสาวอนัญญา เรืองวิไลกฤตย์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352685 นางสาวอริศา ยงถาวร XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352693 นายอุดมศักดิ์ หล่อสกุลรัตน์ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352715 นางสาวเอธยา ชนะภัย XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352731 นายไตรรัตน์ ศานนิกรภาพ XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6315352740 นางสาวณัฎฐนิชา พึ่งรัตนา XN63 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6316050062 นายณัฐพล จันทร์ทิม XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6316050071 นายทศพล ธิบัวพันธ์ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6316050089 นายวิศรุฒ อนันตเดโชชัย XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6316050101 นางสาวอรทัย โกญจา XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6319050055 นางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6319050063 นางสาววิปัศยา ต๊ะผัด XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6346100017 นายประกอบ สมาน XU01 ทรัพยากรเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6346100033 นางสาวกนกพร สุขา XU01 ทรัพยากรเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6346100041 นางสาวจริยา นิตะยะรส XU01 ทรัพยากรเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6346100050 นางสาวนันธิยา พรมโคตร XU01 ทรัพยากรเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6346100068 นางสาวอุไรพร แก้วพล XU01 ทรัพยากรเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6346100025 นางสาวอนุสรา จิตมั่น XU02 เทคโนโลยีการอาหาร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6344550091 นางสาวณัฐฑีราพร ไชยสุวรรณ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6344550104 นายปฏิภาณ ขาวประภา XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6344550112 นางสาวศุภลักษณ์ ไชยพรม XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6324100707 นายจีระศักดิ์ กอคูณกลาง XA01 กีฏวิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100715 นายธิติพงศ์ หงษ์สุวงศ์ XA01 กีฏวิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100685 นายนพร สุขสถาพรเลิศ XA06 โรคพืช จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100731 นายฉัตรณรงค์ บุญสิน XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6327100121 นางสาวเพ็ญนภา กิตติวุฒิเจริญ XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100642 นายทรงวิทย์ ดาเคน XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100651 นายทักษ์ดนัย เอมอ่อน XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100669 นางสาวบุษกร จิตตรีพรต XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100677 นายพีระพล ปลื้มดวง XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6327100104 นายธนากร คุ้มตรีทอง XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6327100112 นางสาวปิยะนุช คำแว่น XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6327100139 นางสาวสุกัญญา ยุงระแหง XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324100693 นายชาคริต บริรักษ์ XA35 วิทยาการปศุสัตว์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324500446 นางสาวกนกวรรณ ชัยรัตน์ XE01 วิศวกรรมเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324500420 นายนวพล สุวัฑฒน XE04 วิศวกรรมชลประทาน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324500438 นายศิวะ ปัญญาจริวัฒน์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6327500064 นายธเนศ สัมฤทธิ์นรพงศ์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324500250 MR. HA TRAN QUANG XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324500284 MISS TRUONG QUYNH NHU XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324500454 นางสาวดาวรัชชาญ์ มะโน XE07 วิศวกรรมโยธา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6325600100 นางสาวพรปวีณ์ พรั่งพร XD06 จุลชีววิทยา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6325600134 นางสาวชฎารส อนันตวิไลเลขา XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6325600118 นางสาวชนม์นิภา เจริญวงษ์ไพบูลย์ XQ07 เคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6325600126 นายอรุณ อินทร์ดิษฐ์ XQ07 เคมี จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6325650166 นางสาวณัฐชยา ธัมปสาโท XQ60 นิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6325650174 นางสาวพัทธรวรรณ ลิ้มกิตติเจริญ XQ60 นิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6328550022 นางสาวจิดาภา พรหมสิงห์ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6328550031 นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6328550049 นางสาวสุนิสา ทับแสง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) ติดต่อรับบัตรที่โครงการฯ
6324900215 นางสาวนันท์นภัส บุณยรัตพันธุ์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324900223 นางสาวนาถปรียา เพิ่มเจริญ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324900231 นางสาวปาณิสรา สุริยวงศ์พงศา XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324900240 นางสาวปิยธิดา อาจอ่ำ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6324900258 นางสาววีรดา วชิโรดม XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6328700075 นางสาวอันดามัน กลมกล่อม XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6328700091 ร้อยโทหญิงชนาธิป ซ้อนขำ XS05 การจัดการการกีฬา จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6326000050 นายปิยะมงคล มังคละแสน XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6334500180 นางสาวฐิติรัตน์ ไชยเดช XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6334500198 นายธาม สุทธิ XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
6394700029 นายเศรษฐพัส เกษมสุขโรจนศิริ XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดส่งบัตรไปตามที่อยู่นิสิตแล้ว
รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขา สถานะการจัดทำ